Ważne informacje dotyczące organizacji pogrzebu

DłonieSzanowni Państwo,

Zakład pogrzebowy Hades przedstawia podstawowe zagadnienia związane ze zorganizowaniem pogrzebu oraz zasiłkiem pogrzebowym.

Dokumenty niezbędne do organizacji pogrzebu

Do zorganizowania pogrzebu niezbędne są:

 • karta zgonu – dokument wydawany przez lekarza rodzinnego lub lekarza pogotowia
 • akt zgonu – dokument wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego (USC).

Do uzyskania aktu zgonu należy przedłożyć:

 • kartę zgonu,
 • dowód tożsamości osoby zmarłej,
 • dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon: współmałżonka, dziecka, wnuka, prawnuka, rodzica, dziadka, babci, brata, siostry, siostrzenicy, bratanka, teścia lub pełnomocnika jednej z wymienionych osób.

Na życzenie osoby zlecającej zorganizowanie pogrzebu po podpisaniu stosownego pełnomocnictwa nasza firma zgłasza zgon w USC i uzyskuje akt zgonu.

Uzyskanie zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie całości lub części kosztów pogrzebu.

Do otrzymania zasiłku pogrzebowego wymagane są:

 • akt zgonu,
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ZUS lub KRUS.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 

 • osoby, która ma przyznaną emeryturę, rentę, emeryturę pomostową, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 • osoby, która pobierała rentę socjalną,
 • osoby, która zmarła w wyniku wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • osoby, która pobierała rentę z wyżej wymienionego powodu,
 • członka rodziny osoby wymienionej w punktach a i f. Członkiem rodziny jest małżonek (wdowa i wdowiec), dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, wnuki i rodzeństwo, rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł. W przypadku poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot zasiłek pogrzebowy jest dzielony – proporcjonalnie do poniesionych kosztów – między te osoby lub podmioty.

Odbiór osoby zmarłej

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub hospicjum, wystarczy zadzwonić do naszej firmy. Odbierzemy osobę zmarłą i przewieziemy do własnej chłodni, gdzie zostanie przygotowana do ceremonii pogrzebowej. Jeżeli zgon nastąpił w miejscu, gdzie nie ma stałej opieki lekarskiej, na przykład w domu, należy wówczas wezwać lekarza, by stwierdził zgon i wystawił kartę zgonu.

Uzyskanie aktu zgonu po sekcji zwłok

W przypadku śmierci w wyniku wypadku lub gdy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu mogło być przestępstwo, do organizacji pogrzebu wymagane jest zezwolenie prokuratora. Zwłoki osoby zmarłej przewozi się do prosektorium w zakładzie medycyny sądowej celem ustalenia przyczyny zgonu. Aby otrzymać kartę zgonu, osoba organizująca pogrzeb musi przedstawić dokumenty z zakładu medycyny sądowej zaakceptowane przez prokuraturę. W takim przypadku, tak samo jak w innych, wybór firmy pogrzebowej zależy wyłącznie od Państwa.

Jeżeli zdecydują się Państwo na korzystanie z usług naszej firmy, wystarczy zadzwonić pod nr tel. 817440869 lub zgłosić się do nas, a zajmiemy się wszystkimi formalnościami.