Kiedy trzeba dokonać pogłębiania grobu?

Pogłębienia grobu najczęściej dokonuje się w okresie od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach rannych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej warunkiem formalnym jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na przeprowadzenie ekshumacji szczątków osoby zmarłej wcześniej pochowanej. Zgodę należy uzyskać w powiecie właściwym terenowo dla miejsca ekshumacji. Warto mieć świadomość, że dochowania kolejnej trumny można dokonać dopiero po upływie 20 lat od poprzedniego pogrzebu. W naszym wpisie podamy wskazówki na temat pogłębienia grobu oraz związanych z nim formalności. Zapraszamy do lektury.

W jakim celu dokonywane jest pogłębienie grobu?

Możliwe jest wykorzystanie już istniejącego grobu głębinowego, znajdującego się bezpośrednio w ziemi, w celu dokonania ponownego pochówku. Zanim to jednak nastąpi, grób należy pogłębić. Aby tego dokonać, w myśl Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Art. 10. Ust. 1, najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

  1. pozostały małżonek(ka);
  2. krewni zstępni;
  3. krewni wstępni;
  4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
  5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

powinna wystąpić z wnioskiem o ekshumację do Państwowej Powiatowej  Inspekcji Sanitarnej, wraz z uzasadnieniem. Po uzyskaniu zgody Sanepidu, dokonywana jest w pierwszej kolejności ekshumacja szczątków osoby zmarłej, a następnie pogłębienie grobu. Natomiast samo dochowanie kolejnej trumny może być dokonane dopiero po upływie 20 lat od poprzedniego pogrzebu, zgodnie z Art. 7. Ust.1 wskazanej wyżej ustawy.

Przepisy te nie mają zastosowania w przypadku, gdy osoba uprawniona zamierza dochować w pogłębionym grobie urnę, ze skremowanymi szczątkami bliskiej osoby zmarłej.

Formalności dotyczące ekshumacji

Warto wiedzieć, że wymogi dotyczące ekshumacji zwłok i szczątków określa art. 15 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 587 z późn. zmianami) i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 783 z późn. zmianami). Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego terenowo dla miejsca ekshumacji inspektora sanitarnego. Druk wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok i szczątków ludzkich znajduje się na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w formie druków do pobrania.