Kiedy dokonuje się ekshumacji zwłok?

EkshumacjaWydobycie ciała zmarłego z grobu określają jasno postawione przepisy prawa, gdyż nie każda osoba może tego dokonać. Ekshumacji ciała zmarłego może zażądać sąd lub prokurator, który ma wątpliwości co do przyczyn i okoliczności zgonu danej osoby, oraz rodzina, która chce przenieść zwłoki lub szczątki bliskiego. O planowanej ekshumacji zwłok musi zostać powiadomiony również Powiatowy Inspektorat Sanitarny, który wydaje odgórną decyzję i pozwolenie na likwidację cmentarza i przeniesienie w go w inne miejsce.

Warunki i zasady wymagane przy dokonywaniu ekshumacji

Osoby przeprowadzające ekshumację powinny zachować wszelkie środki ostrożności i ochrony osobistej. W trakcie całego procesu ziemię wydobywaną z grobu należy zabezpieczyć na specjalnie przygotowanej, nieprzepuszczalnej macie. W przypadku ekshumacji zwłok przed upływem 20 lat od daty pochówku, szczątki wraz z trumną umieszcza się w specjalnie przygotowanej blaszanej skrzyni. Natomiast szczątki, które mają ponad 20 lat, umieszcza się wraz z wszystkimi resztkami w nowej trumnie. Ekshumację zwłok w Polsce przeprowadza się w okresie zimowym od 16 października do 15 kwietnia, w godzinach wczesnoporannych ze względów bezpieczeństwa. W wyjątkowych przypadkach inspektor sanitarny może dopuścić przeprowadzenie ekshumacji w innym okresie, przy zastosowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa.

Wniosek o zezwolenie na ekshumację

Aby móc skorzystać z usługi ekshumacji, należy uzyskać specjalne zezwolenie wydane w trybie decyzji administracyjno-prawnej. Pozwolenie wydawane jest po rozpatrzeniu złożonego wniosku, w którym dodatkowo załączono:

  • kserokopię aktu zgonu;
  • kserokopię świadectwa kremacji, w przypadku ekshumacji szczątków powstałych w wyniku spopielenia zwłok;
  • wykaz członków rodziny uprawnionych do współdecydowania o sprawie;
  • oświadczenia uprawnionych członków rodziny;
  • oświadczenie zarządcy cmentarza o możliwości ponownego pochówku;
  • oświadczenie o przyczynie zgonu, jeśli nie minęły dwa lata od pochówku.