Jak przebiega proces ekshumacji zwłok?

Otwieranie grobuProces ekshumacji zwłok polega na ich wydobyciu z grobu – czynności tego typu przeprowadzane są z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Najczęściej dochodzi do tego zdarzenia na wniosek członków rodziny zmarłego. Krewni mogą poprosić o przeniesienie bliskiej osoby na inny cmentarz, który znajduje się bliżej ich miejsca zamieszkania. Do innych sytuacji, w których przeprowadza się wydobycie zwłok, zaliczyć można przede wszystkim konieczność przeprowadzenia oględzin lekarskich lub sądowych, likwidację cmentarza, a także pobranie relikwii na etapie beatyfikacji zmarłego.

Co o ekshumacji mówi prawo i wierzenia?

Proces ten należy rozpatrzyć od strony prawnej oraz religijnej. Kościół Katolicki nie zabrania wydobywaniu zwłok, jeżeli konieczność przeprowadzenia czynności dotyczy jednego z przytoczonych wcześniej celów. Warto pamiętać jednak o tym, że niektóre wiary nie dopuszczają ekshumacji ciała zmarłego – przykładem jest Kościół Prawosławny, gdyż w wierze prawosławnej pogrzeb jest ostatnim etapem życia na tym świecie i dusza zmarłego nie powinna być niepokojona, bez względu na to, czym kieruje się osoba wnioskująca o przeprowadzenie czynności wydobycia ciała zmarłego.

Z prawnego punktu widzenia nie ma przeciwwskazań do przeprowadzenia ekshumacji zwłok. Aby doszło do wyjęcia ciała z grobu, muszą zostać spełnione pewne warunki formalne. Wniosek o przeprowadzenie czynności należy złożyć w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Nie ma ograniczeń czasowych odnoszących się do tego, w jakim czasie prośba ta powinna zostać wystosowana. Ważne jest jednak, aby w przypadku, gdy wnioskodawcą jest krewny zmarłego, zgodę na wydobycie ciała zmarłego wyrazili pozostali członkowie rodziny. W przeciwnym wypadku sprawa może zostać skierowana do rozstrzygnięcia na drodze sądowej. Samą czynność mogą przeprowadzić wyłącznie osoby uprawnione do grzebania zmarłych

Kiedy można przeprowadzić ekshumację zwłok?

Jeżeli wniosek o ponowne wydobycie ciała z grobu zostanie rozpatrzony pozytywnie, należy pamiętać o tym, że istnieją określone warunki, w których można przeprowadzić ową czynność. Proces ten może zostać zrealizowany w okresie od 16 października do 15 kwietnia i jedynie w godzinach porannych. W trakcie wydobywania ciała z grobu obecne przy zdarzeniu mogą być jedynie osoby odpowiedzialne za ekshumację oraz najbliżsi zmarłego. W zależności od tego ile upłynęło czasu od pogrzebu, zwłoki są transportowane w metalowej skrzyni lub w nowej trumnie. Sposób ich przewiezienia określany jest indywidualnie, ponieważ stopień mineralizacji zwłok może się różnić, w zależności od wilgotności gleby i panujących warunków atmosferycznych.